General Sales and Delivery conditions

 

Alg Leveringsvoorwaarden K & P / TLF / EKC bv PDF Download

Click on the above link to open the general sales and delivery conditions. If you would like to receive it in hard copy, please do send us a mail for your request.

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERKOOP EN VERHUUR

VAN KARTS

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en leveringen van Leverancier, alle opdrachten aan Leverancier, alsmede op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en een Afnemer. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn inkoop- en/of andere voorwaarden van Afnemer niet van toepassing op enige aanbieding, offerte, levering, opdracht of Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer. Nietigheid van één of meer der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, heeft nimmer de nietigheid der overige bepalingen tot gevolg. In het geval dat één of meer der bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is/zijn, treden Leverancier en Afnemer in overleg, teneinde voor de nietige bepalingen vervangende voorzieningen te treffen.

Artikel 2: Definities

Leverancier: het bedrijf dat de kart, of onderdelen daarvan, verkoopt of verhuurt aan Afnemer.

Product: karts, kartonderdelen of toebehoren, welke door Leverancier aan Afnemer zijn of worden geleverd.

Afnemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie Leverancier een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, of aan wie Leverancier een of meer karts ter beschikking stelt .

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer terzake van de levering van Producten of de terbeschikkingstelling van Producten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel in de betreffende aanbieding of offerte uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven. Alle overige verklaringen, mededelingen, toezeggingen en dergelijke hebben tussen Partijen uitsluitend rechtskracht indien deze schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd.

Artikel 4: Prijzen en betalingen

Lid 1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Lid 2

Indien tussen Partijen niet anders is overeengekomen, voldoet Afnemer de voor het Product overeengekomen prijs per bank voor aflevering. Alle door Leverancier aan Afnemer verzonden facturen zullen door deze binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald, zonder dat Afnemer daarbij tot schuldvergelijking of verrekening gerechtigd is. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen acht dagen na de dag van ontvangst daarvan schriftelijk bij Leverancier te zijn ingediend. Na deze termijn vervalt Afnemers recht om bezwaar tegen de factuur te maken.

Lid 3

Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de factuurtermijn aan Leverancier voldoet, zal Afnemer – zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig is – over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als één hele maand. Indien Afnemer na schriftelijke ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal Afnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van deze vordering, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de totale vordering. Daarnaast zal afnemer verantwoordelijk worden gehouden voor alle gerechtelijke kosten.

Lid 4

Het staat leverancier te allen tijde vrij betalingsgarantie of extra zekerheden te vorderen van Afnemer. Indien Afnemer daar niet binnen 7 werkdagen na het verzoek daartoe van Leverancier gevolg aan geeft staat het Leverancier vrij te handelen volgens artikel 7 lid 1.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Leverancier is buiten de garantiebepalingen van artikel 8 niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of voor onrechtmatig handelen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de directe schade (geen gevolgschade), voor zover die schade door de verzekering van Leverancier vergoed zal worden, met een maximum van € 5.000,– per gebeurtenis.

Artikel 6: Overmacht

Lid 1

Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een situatie van overmacht van een of meer toeleveranciers van Leverancier. Wanneer de situatie van overmacht langer dan negentig dagen geduurd heeft, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, zonder daarbij tot vergoeding van schaden, kosten en rente gehouden te zijn. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst door Leverancier is gepresteerd c.q. geleverd, wordt in een zodanig geval door Leverancier aan Afnemer in rekening gebracht, waarbij Afnemer gehouden is deze factuur overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Lid 2

Onder overmacht wordt verstaan niet-nakoming van of vertraging in de uitvoering van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenissen als gevolg van onder meer: overheidsmaatregelen zoals in – en uitvoerverboden, transport- en fabricagestoringen, oorlogsomstandigheden, terroristische aanslagen, onlusten, stakingen, en personeelstekorten, zowel bij Leverancier als bij haar toeleveranciers.

Artikel 7: Ontbinding

Lid 1

Buiten hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, is ieder der Partijen gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere Partij ook na schriftelijke aanmaning, welke een redelijke termijn ter nakoming van zijn verplichtingen stelt, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen. Afnemer blijft gehouden de tot dan toe door Leverancier geleverde Producten en verrichte werkzaamheden overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst aan Leverancier te vergoeden, onverminderd de rechten van Leverancier op schadevergoeding.

Lid 2

Leverancier is bevoegd, onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddelijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

  • a. Afnemer in staat van faillissement is verklaard;
  • b. Afnemer surséance van betaling aanvraagt;
  • c. er onder Afnemer beslag wordt gelegd op een zodanig belangrijk deel van diens bedrijfsmiddelen, dat Afnemer niet meer in staat geacht moet worden om aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen;
  • d. Afnemer een rechtspersoon is en deze wordt ontbonden;
  • e. Afnemer een natuurlijke persoon is die is komen te overlijden;
  • f. de zeggenschap over, of de beslissende stem in, Afnemer bij een derde partij komt te berusten;

Artikel 8: Industriële en intellectuele eigendom

Alle op het Product rustende rechten van industriële en intellectuele eigendom, berusten uitsluitend bij Leverancier of de desbetreffende fabrikant, en worden niet aan Afnemer overgedragen. Indien Afnemer of een aan haar gelieerde entiteit inbreuk maakt op dit industrieel en intellectueel recht. verbeurt Afnemer een direct opeisbare boete aan Leverancier, die niet voor matiging vatbaar is, van Euro 2.500,– per inbreuk, te vermeerderen met Euro 500,– voor elke dag dat die inbreuk plaats vindt.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke tussen Leverancier en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen Leverancier en Afnemer gesloten Overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen – indien is gebleken dat deze geschillen niet in der minne kunnen worden geschikt – worden voorgelegd aan de terzake bevoegde rechter in Utrecht.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERKOOP VAN KARTS

Artikel 10: Aflevering

Lid 1

Het door Leverancier aan Afnemer verkochte Product zal aan Afnemer worden afgeleverd op de lokatie van het magazijn van Leverancier. Vanaf het moment dat het Product in de macht van de Afnemer is gesteld, is dit voor rekening en risico van Afnemer. Het vervoer van het Product van de lokatie van Leverancier naar de lokatie van Afnemer is voor rekening en risico van Afnemer, een en ander onafhankelijk van de vraag door wie de vervoerder is aangesteld.

Lid 2

Het tijdstip van aflevering wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen. Een naar omstandigheden redelijke overschrijding daarvan geeft Afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, het weigeren van het Product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Leverancier behoudt zich het recht voor om binnen een redelijke termijn in gedeelten te leveren.

Lid 3

Leverancier is gerechtigd de aflevering van een Product op te schorten en eventuele verdere leveringen te weigeren, indien en voor zover Afnemer nalatig is om zijn verplichtingen aan Leverancier te voldoen, of indien het vermoeden bestaat dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier om nakoming van Afnemer van diens verplichtingen, en/of vergoeding van schade, kosten en rente te vorderen.

Artikel 11: Reclames

Lid 1

Indien het Product, al dan niet door tussenkomst van een vervoerder, aan Afnemer wordt afgeleverd, is Afnemer verplicht het Product direct na ontvangst op volledigheid en zichtbare gebreken te controleren. Reclames terzake van onvolledigheid of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen acht (8) dagen na ontvangst door Afnemer per aangetekende brief aan Leverancier kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan Afnemer geen beroep meer kan doen op onvolledigheid of zichtbare gebreken.

Lid 2

Indien Afnemer conform het eerste lid en terecht reclameert, zal Leverancier, zulks ter beoordeling en naar keuze van Leverancier: (i) de geconstateerde gebreken naar beste vermogen en kosteloos voor Afnemer herstellen, of (ii) de ontbrekende delen aanvullen, of (iii) de gebrekkige onderdelen kosteloos voor Afnemer vervangen, of (iv) het Product zonder kosten voor Afnemer ter reparatie aanbieden aan de fabrikant van het Product, of (v) het Product terugnemen onder restitutie van de aankoopprijs aan Afnemer, of (vi) een derde inschakelen op kosten van Leverancier, die de gebreken zal trachten te herstellen. Indien onderdelen speciaal voor de Afnemer zijn besteld heeft Leverancier bij terugname het recht om niet de volledige aankoopprijs de restitueren.

Lid 3

Retourzendingen dienen altijd met toestemming van leverancier te geschieden.Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, vinden retourzendingen plaats voor rekening en risico van Afnemer. Indien Leverancier in een zodanig geval overgaat tot het in ontvangst nemen van de retourzending, blijft deze niettemin voor rekening en risico van Afnemer. Reclames geven Afnemer geen recht tot opschorting van de betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

Lid 1

Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen die Afnemer terzake van de betreffende Producten aan Leverancier verschuldigd is, alsmede alle bedragen genoemd in artikel 4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan. Zolang de overeengekomen prijs, alsmede alle door Afnemer verschuldigde kosten niet volledig aan Leverancier zijn voldaan, wordt Afnemer geacht bewaarnemer van de Producten te zijn. Afnemer is niet bevoegd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, te verkopen of te verpanden. Afnemer is wel gerechtigd deze Producten in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te gebruiken. Afnemer is verplicht om Leverancier onmiddellijk in te lichten indien derden rechten doen gelden met betrekking tot aan Leverancier in eigendom toebehorende goederen. Zolang volledige betaling niet heeft plaatsgevonden zal Afnemer als een goed huisvader voor de Producten zorg dragen en de Producten adequaat verzekeren tegen verlies, diefstal en brand.

Lid 2

Bij betalingsnalatigheid van Afnemer of in de gevallen bepaald in artikel 11, heeft Leverancier het recht om het Product terug te nemen. Afnemer is in een zodanig geval gehouden het Product op eerste verzoek van Leverancier aan Leverancier te retourneren, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, een en ander onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding van schaden, kosten en rente te vorderen.

Artikel 13: Garanties

Lid 1

Leverancier geeft alleen een garantie op de Producten indien en voorzover dat schriftelijk is vermeld in de offerte, aanbieding of Overeenkomst. Gebreken dienen binnen een periode van 8 dagen na ontdekking gedetailleerd omschreven aan Leverancier te zijn gemeld. Indien door Leverancier expliciet wordt erkend dat het een gebrek betreft dat onder de garantie valt zal Leverancier (i) eventuele ontbrekende onderdelen kosteloos voor Afnemer aanvullen, of (ii) de geconstateerde gebreken naar beste vermogen en kosteloos voor Afnemer herstellen, of (iii) de gebrekkige onderdelen kosteloos voor Afnemer vervangen, of (iv) het Product zonder kosten voor Afnemer ter reparatie aanbieden aan de fabrikant van het Product, of (v) het Product terugnemen onder restitutie van de aankoopprijs aan Afnemer, of (vi) een derde inschakelen op kosten van Leverancier die de gebreken zal trachten te herstellen, een en ander ter keuze en beoordeling van Leverancier. Alle krachtens dit artikel vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier.

Leverancier kan op basis van deze garantiebepaling nimmer worden gedwongen om herstelwerkzaamheden te (blijven) verrichten die in redelijkheid niet van haar kunnen worden gevergd.

Lid 2

De garantie heeft uitsluitend betrekking op materiaal-, montage- en fabricagefouten van de door Leverancier geleverde chassis’ en motoren. Op verbruiksartikelen zoals tandwielen, kettingen, banden en dergelijke, wordt door Leverancier geen garantie gegeven.

Lid 3

De garantie vervalt indien fouten in het Product geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het Product. De garantie van Leverancier vervalt eveneens indien Afnemer of een derde zonder toestemming van Leverancier wijzigingen aan het Product heeft aangebracht, werkzaamheden aan het Product heeft verricht, dan wel het Product heeft gebruikt in combinatie met producten die niet door Leverancier zijn geleverd.

Lid 4

Indien ten tijde van de aflevering op het Product garantiebepalingen van de fabrikant van het betreffende Product van toepassing zijn, gelden uitsluitend de garantiebepalingen van deze fabrikant, welke in de plaats worden gesteld van de garantie door Leverancier.

Lid 5

In geval van betalingsnalatigheid van Afnemer, is Leverancier, onverminderd haar verdere rechten tegenover Afnemer, niet gehouden aan enige garantieverplichting te voldoen zolang de toestand van betalingsnalatigheid aan de zijde van Afnemer voortduurt, terwijl de situatie van betalingsnalatigheid geen schorsing van de hiervoor genoemde garantietermijnen tot gevolg heeft.

Lid 6

Indien Leverancier naar aanleiding van een klacht van een Afnemer kostenloos (herstel)werkzaamheden verricht aan een Product, zonder dat zij expliciet heeft erkend dat sprake is van toepasslijkheid van een garantie, worden deze werkzaamheden geacht uit coulance te worden verricht en is Leverancier te allen tijde gerechtigd om die werkzaamheden ieder moment te staken. Aan herstelwerkzaamheden uit coulance kunnen door Afnemer nimmer rechten worden ontleend. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van een garantie- of coulanceregeling zullen door Leverancier conform haar normale tarieven in rekening worden gebracht.

BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR VERHUUR EN TESTEN VAN KARTS

Artikel 14: Verhuur en testrijden

Leverancier kan één of meer karts en/of toebehoren tijdelijk aan een Afnemer ter beschikking stellen voor het gebruik op een (tijdelijke) kartbaan, het deelnemen aan evenementen of wedstrijden, het deelnemen aan (vrije) trainingen en/of het testen van de betreffende kart(s) of onderdelen daarvan. De aldus aan Afnemer ter beschikking gestelde kart(s) of onderdelen zijn geheel en al voor risico van Afnemer.

Artikel 15: Vrijwaring

De Afnemer is zich bewust van het feit dat het gebruik van kart(s), zowel voor hem als voor derden, alsmede voor zijn goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade (letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen) inhoudt. Afnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn rekening. Leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die Afnemer en/of derden in verband met gebruik van de door Afnemer ter beschikking gestelde kart(s) lijd(t)(en), tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leverancier en onverminderd de overige aansprakelijkheidsbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden. Afnemer zal Leverancier nimmer aansprakelijk stellen of houden voor enige door hem of derden in verband met het gebruik van de kart(s) geleden schade, materieel of immaterieel, direct dan wel indirect, letselschade daaronder begrepen, en Leverancier vrijwaren van aanspraken van derden.

Artikel 16: Verantwoordelijkheden Afnemer

Afnemer is verplicht om op het moment van ontvangst de hem ter beschikking gestelde kart(s) en/of onderdelen te controleren op uiterlijke beschadigingen en gebreken. Door medeneming en/of gebruik van de betreffende kart(s) en onderdelen, aanvaardt Afnemer uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens Leverancier voor alle schades en gebreken welke nadien aan de betreffende kart(s) of onderdelen geconstateerd mochten worden. Afnemer verklaart zich bereid om bij ontvangst van de kart(s) en onderdelen aan Leverancier een waarborgsom te verstrekken.